Българска банка за развитие Българска банка за развитие

Търси
Кандидатствай за кредит

Костадин Мунев: Земеделците са най-активни в търсенето на микрокредити

Изпълнителният директор на МФИ ДЖОБС в интервю за в. "Стандарт"

 

- Г-н Мунев, вие сте изпълнителен директор на "Микрофинанси-раща институция ДЖОБС", дъщерното дружество на Българска банка за развитие . Има ли повишено търсене на пазара на микрокредити?

- През 2015 г. в сравнение с 2014 г. има ръст в броя на предоставените микрокредити с около 4%. Въпреки това общата сума на отпуснатите заеми в този сегмент е 15% по-ниска в сравнение с периода преди кризата. Този факт е показателен за необходимостта на микропредприятията да се обърне сериозно внимание и да се улесни достъпът им до кредитиране.

- Какви продукти предлагате за стартиращи и микрофирми?

- "МфИ ДЖОБС" е разработила специални продукти за стартиращи и микропредприятия, като по този начин намалява тяхната "из-ключеност" от пазара на финансови услуги. Целта е да се подобри достъпът до финансиране на фирми, които имат жизнеспособна бизнес идея, но нямат кредитна история, като им се даде възможност да развият своя бизнес. Дружеството предлага инвестиционни и оборотни кредити от 1500до 150 000 евро, предназначени за микро и малки предприятия, земеделски производители и самонаети лица. Максималният срок за погасяване при инвестиционните кредити е до 10 години и гратисен период 1 година, а за заемите за оборотни средства срокът е до 24 месеца. Целева група на "МфИ ДЖОБС" са също стартиращите компании, които могат да се възползват от заеми до 25 000 евро. До момента 16% от всички отпуснати кредити са за стартиращ бизнес. Даваме възможност на бизнеса да кандидатства и по четири лизингови схеми. Чрез финансовия лизинг компанията отпуска до 25 000 евро за закупуване на нови и употребявани машини, оборудване, транспортни средства и селскостопанска техника. Срокът за погасяване е от 12 до 60 месеца в зависимост от закупените машини и оборудване. Кандидатите могат да се възползват и от 6-месечен гратисен период през първата година и от гратисен период до 3 месеца през следващите години.

- Кои са най-активните региони и сектори в търсенето на микрокредити и лизинги?

- Най-активен е секторът "Селско, горско и рибно стопанство" и той съставлява 33% от портфейла ни. На второ място се нареждат фирмите от преработващата промишленост (16%), а на трето - работещите в сектора "Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети" (15%). До момента най-много средства чрез микрокредитите и лизинги на "МфИ ДЖОБС" е получил бизнесът в област Шумен - около една четвърт от сумата на всички отпуснати заеми. След това се нареждат Добрич и София, към които са насочени съответно по 12% и 10% от финансирането на институцията. Най-често финансираните проекти са за придобиване на селскостопанска техника, покупка на земеделски земи и за изграждане на животновъдни обекти.

- Имате ли офиси в страната и къде могат да Ви намерят фирмите?

- Разполагаме със 7 бизнес офиса в страната, които се намират в Бургас, Пловдив, Плевен, Нова Загора, Шумен, Враца и Монтана. Продуктите на компанията се предлагат и чрез мрежа от посредници в градовете Добрич, Смолян, Силистра, Харманли, Пловдив, Кубрат, Дулово, Нови пазар, Пещера, Стара Загора, Раднево и Първомай.

- Предвижате ли да предложите и нови продукти за високорискови проекти?

- Имаме сключено споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИф), с което е предоставена гаранционна линия на дружеството с цел да се улесни достъпът до финансиране на български микрофирми с персонал до 10 души и годишен оборот до 2 млн. евро, както и да се финансират по-рискови проекти. Приоритет имат само-наетите лица, едноличните търговци и мик-ропредприятия, в т.ч. и стартиращите фирми, които нямат достъп до кредитиране от търговските банки. Максималният размер на финансиране за микро-фирма по тази гаранционна линия е до 25 000 евро. В момента кандидатстваме за нова гаранционна линия, която да обхваща сделки в размер от 25 000 до 150 000 евро. При сключване на споразумение за нова гаранционна линия дружеството планира въвеждане на нови продукти и подобряване на условията по предлаганите продукти.

- Каква е процедурата за кандидатстване за кредитиране в "Мик-рофинансираща институция ДЖОБС", отнема ли много време?

- Напротив, опростили сме максимално пътя. Необходимо е да се подготвят изискваните документи, които може да бъдат намерени на интернет страницата на дружеството на адрес www.mfi.bg. Разрешаването на кредити е по-бързо от обичайното при банковите институ-ции и става в рамките от 5 до 8 работни дни от предоставянето на необходимата информация от страна на клиента.

Назад
Други